ЧДГ Чебурашка
Частна детска ясла и градина в град Варна

Екип - логопедичен център

Снежана Казакова – директор на Логопедичен център / Психолог

Образование – Начална и предучилищна педагогика, Психология

Сертифициран специалист за провеждане на скринингов тест Denver II Сертификат Denver.pdf

Обучен специалист за "Ефективни подходи за подкрепа за ранното детско развитие" - Сертификат.pdf

Професия – детски учител, детски психолог, управител на ЧДГ „Чебурашка“

Моята цел: Преди 12 години създадох  ЧДГ „Чебурашка“ като едно весело място за деца. През годините развихме много нашата образователна дейност, наблегнахме на обучението чрез игра. Всичко, което се учи, трябва да носи радост. Включихме логопедична терапия, която се провежда с всички нуждаещи се деца. Нашите деца в предучилищните групи показват страхотни резултати и постъпват с отлични знания и умения в 1-ви клас.

В последните години обаче, все повече деца имат трудности в речевото си развитие. Това винаги е предизвикателство стане ли въпрос за ограмотителен процес, който се осъществява в нашите предучилищни групи. Това ме провокира да обърнем внимание на най-малките деца. Защото докато са малки децата, те попиват изключително много. И колкото по-рано се започне терапия, толкова по-бързо се постигат резултати. Именно във времето, когато трябва да се появи речта, тя се коригира най-добре. Често, приемайки, че децата на 2 и 3 години, са все още малки и сладки, не се обръща внимание на някои сигнали, че детето има нужда от подпомагане за своето развитие. В нашите яслени групи стимулираме развитието на детската реч. Често невербалните деца имат нужда и от по-специфична работа, от индивидуални занятия и от конкретен план за всяко едно конкретно дете. Затова като продължение на нашата работа с най-малките и в помощ на ранното детско развитие създаваме нашия логопедичен център с логопедична група и индивидуални психо-логопедични занятия.  

В тази връзка – моята цел е да дадем възможност на децата от ранна възраст да развият своя  потенциал и своите говорни способности. Защото речта в човешкия свят е равна на развитие, липсата на реч – на застой и регрес.

Моята работа в логопедичния център: Провеждам Скрининг тест Denver II за оценка за детското развитие, заедно с колега логопед изготвяме план за психо-логопедична терапия на всяко едно дете, провеждам групови ииндивидуални занятия за психологична подкрепа и организирам сесиите музикотерапия.

 

 

Габриела Тодорова – Логопед

Образование: Предучилищна и начална педагогика, Логопедия, Клинична логопедия;

Сертифициран специалист за провеждане на скрининг тест за "Ранно оценяване и риск от обучителни трудности" - Удостоверение Г.Т..jpg

Сертифициран специалист по "Диагностика и превенция на езика 3-4"  - Удостоверение.jpg

Професия: Логопед, Детски учител;

Моята цел: Общуването при децата в ранна детска възраст е повече от необходимост от комуникация, то е форма на опознаване на големия, интересен, заобикалящ свят.  Общуването е водещо за социализацията на децата, то е метод на себедоказване и  себеутвърждаване в социума.

От 6 години работя в ЧДГ Чебурашка като логопед и провеждам различни терапии:

- артикулационна терапия – изговаряне на правилни говорни звукове;

- езикова терапия - прилага се при общо недоразвитие на речта, недостатъчност в развитието на устния език, при трудности за свързано устно изказване;

- прозодична терапия - насочена към плавността на речта при заекване, запъване, прекомерно бързо говорене или прекамерно бавно говорене;

- дихателна терапия – за изработване на плавно говорно дишане с дълбоко вдишване и достатъчно дълга издишна струя;

Моята цел при работата ми с децата е да спечеля вниманието и деверието им, за да може те да се почувстват в защитена приятелска среда. Тогава и само тогава можем да работим за вербалната комуникация и говорното развитие, чрез забавления и игра. Всяко дете има нужда да бъде разбрано, да общува с околните и да се развива, а логопедичната терапия може  да подобри комуникационните умения на децата.

Моята работа в логопедичния център:

Провеждам логопедично обследване, провеждам скрининг тест за риск от обучителни трудности, заедно с колега психолог съставяме индивидуален план за работа на всяко едно дете. Провеждам индивидуални логопедични занятия;

 

 

Павлета Костова – Психолог  и логопед

Образование: Психология, Логопедия

Професия: Психолог-учител на най-малките, Логопед;

Моята цел: Да дам възможност на всяко едно дете в нашата група да развие максимума от своите способности за съответната възраст. Това е интересна и завладяваща работа! Работя в ЧДГ „Чебурашка“ от три години в яслена група. Имам много опит с малките деца, умея да разбирам техните нужди. С много търпение, различни развиващи игри, можем да помогнем на децата да напредват с малки стъпки всеки ден, защото речта е тази, която прави децата като „другите“. Липсата на реч или недобре развитата реч при децата, често води до неприемливо поведение, до ниско самочувствие и до отхвърляне от останалите деца. В ранна детска възраст всичко е обратимо, децата са като чист лист, важно е да започнем да го запълваме с правилната информация.

Моята работа в логопедичния център: Аз провеждам групови и индивидуални логопедични терапии, групови и индивидуални психологични дейности, логоритмика, музикотерапия, дейности по адаптация и социализация на децата.

 

 

 

 

 

 

 

Нина Нейкова – медицински специалист

Образование: Организация и управление на медицинските грижи / Медицинска сестра с профил – грижа за деца

Професия: Медицинска сестра

Моята цел: Развиване у децата на правилни хранителни навици, така необходими за проговарянето! Възпитаване на хигиенни навици, развиване на двигателните умения – фина и груба моторика. Фината моторика е тясно свързана с мозъчната дейност, отговорна за проговарянето при децата, а грубата моторика е свързана с овладяването на задръжните процеси при децата.

Моята дейност в логопедичния център: Провеждам групови и индивидуални занимания в специално обособена зона за двигателни активности. Изготвям план за адаптация и развиване на хигиенни навици на децата; Провеждам консултации с родителите, свързани с физическите норми на детското развитие; Осъществявам медицински филтър на постъпващите деца;

 

 

 

 

 

 

 

Полина Хадживасилева – Арттерапевт

Образование: Изобразително и приложно изкуство / Предучилищна и начална педагогика

Професия: Детски учител, Учител по изобразително изкуство

 

Моята цел: Чрез силата на изобразителното изкуството бих желала да помогна на децата да развият своя потенциал. Изкустото има неимоверна лечебна сила, има свойството да извежда наяве скрити мисли, има способност да разказва за вътрешния свят на децата. Чрез рисуването децата преодоляват някои свои страхове. Развива се фината моторика, която е в тясна връзка с центъра на говора в мозъка. Развива се въображението, мисленето, паметта – психични процеси, отговорни за формирането на цялостната речева структура в мозъка.

Моята дейност в логопедичния център: Провеждам групови и индивидуални арттерапевтични сесии.