ЧДГ Чебурашка
Частна детска ясла и градина в град Варна

Логопедична група

Речта е тази, която ни отличава от другите живи същества. Наличието на реч при децата е предпоставка за развитие, липсата на реч – на застой или регрес.

Логопедичната група на ЧДГ „Чебурашка“ е предназначена за деца на яслена възраст от 1,5 до 3,5 години. Дейностите в групата се осъществяват в часовете между 9:30 и 12:30 ч. и имат за цел да подпомогнат развитието на речта на децата. В следобедните часове се осъществяват индивидуални терапевтични занятия.

Преди постъпване в логопедичната група се провежда скринингов тест за установяване на силните и слаби страни в развитието на детето. Тестът - Denver II е скринингов тест за оценка на детското развитие в четири направления - личностно-социална сфера, адаптивност, говор и моторика (груба и фина). Осъществява се в две сесии от сертифициран психолог. На втори етап се провежда среща с логопед / логопедично обследване.

На база на резултатите и наблюденията на специалистите се съставя план за психо-логопедична терапия и план за адаптация. Адаптацията започва с индивидуални часове с дете и родител и постепенно преминава към самостоятелно включване на детето в групата.

При желание на родителите на следващ етап може да се осигури целодневно отглеждане на децата.

В логопедичната група се провеждат занятия по предварително подготвена програма от 9:30 до 12:30 ч. и включват:

 • Логоритмика;
 • Групова логопедична терапия;
 • Психо-логопедични занимания за развиване на психичните процеси: възприятие, внимание, памет, мислене, въображение – отговорни за цялостното развитие на речевите процеси;
 • Занятия за развиване на груба и фина моторика в специално обособена зона за двигателни активности‘
 • Арттерапия;
 • Музикотерапия;
 • Социалицазия – игри в яслена детска група.

Всички занятия се провеждат три пъти седмично.

Според личното развитие на всяко едно дете се провеждат индивидуални терапии – с логопед, с психолог, арттерапия, музикотерапия и двигателни занятия за груба моторика.

Логопедичната група би била полезна за деца, при които са налични някои от долуописаните характеристики:

 • на 1,3 години не проявяват интерес към интерактивни играчки, към играчки издаващи звук, трудно посягат и ловят играчки;
 • на 1,5 години все още не произнасят малки думичка като ба-ба, ма-ма, та-та;
 • на 1,5 години не реагират на името си;
 • на 2 години не произнасят никакви разбираеми думи;
 • на 2 години не разбират и не изпълняват команди, насоки;
 • на 2 години изпитват трудности в двигателен аспект – с трудност изкачват или слизат по стълби, не могат да държат лъжица, не се справят с опитите да се хранят сами;
 • на 2,6 години не назовават своето име;
 • на 2,6 години не използват словосъчетания от две думи;
 • на 3 години не съставят прости изречения;
 • не могат да дъвчат твърда храна;
 • създават впечатление, че отказват да говорят, сякаш биха могли, но имат някакви задръжки и мълчат;
 • изпитват трудности в социален аспект – трудно се адаптират в нова среда, нямат интерес и умения да общуват с други деца.

Всяко дете е различно и винаги трябва да се има предвид, че всяко едно е със собствен темп на развитие. Затова и психо-логопедична терапия следва да се провежда по индивидуално изготвен план.  Дори и при наличие на няколко от гореописаните характеристики не е задължително да става въпрос за проблем/изоставане в детското развитие. Понякога леко подпомагане с терапия или дори изготвяне на план за работа у дома е съвсем достатъчен. Най-важното е навременното диагностициране. Затова ви препоръчване да уговорите своя час за провеждане на скринингов тест.

За повече информация, моля да уговорите среща за обсъждане на всички възможни варианти на тел.: 0884 720869 – Снежана Казакова – директор на Логопедичния център.